Tags

44 entries about นาฏศิลป์.

การฝึกหัดนาฏศิลป์ไทยเบื้องต้น
in natasin by rochana, 4 years ago
การฝึกหัดนาฏศิลป์ไทยเบื้องต้น             ในการฝึกหัดนาฏศิลป์ไทยเบื้องต้นนั้น  ผู้เรียนควรจะเริ่มจากการฝึกดัดมือ  ดัดแขน  ตั้งวง ...
การเคลื่อนไหวท่าทางตามแบบนาฏศิลป์ไทย
in natasin by rochana, 4 years ago
การเคลื่อนไหวท่าทางตามแบบนาฏศิลป์ไทย             การเคลื่อนไหวท่าทางตามแบบนาฏศิลป์ไทย คือ การเคลื่อนไหวท่าทางเลียนแบบท่าทางธรรมชาติเพื่อบ่งบอกคว...
การฝึกหัดเพลงช้า เพลงเร็ว (ตัวพระและตัวนาง)
in natasin by rochana, 4 years ago
แผนการสอนรายคาบ  เรื่อง  การฝึกหัดเพลงช้า เพลงเร็ว  ( ตัวพระตัวนาง ) ลำดับขั้นการสอน             ๑.  ขั้นนำเข้าสู่บทเรียน&...
การสอนนาฏศิลป์ไทยให้แก่เด็กปฐมวัย
in natasin by rochana, 4 years ago
แผนการสอนรายคาบ เรื่อง  การสอนนาฏศิลป์ไทยให้แก่เด็กปฐมวัย จุดประสงค์การสอน            ๑.  อธิบายหลักการสอนนาฏศิลป์ไทยให้แก่เด็กปฐมวัย &...
หลักการสอนนาฏศิลป์ไทยให้แก่เด็กในช่วงชั้นที่๑
in natasin by rochana, 4 years ago
แผนการสอนรายคาบ  เรื่อง หลักการสอนนาฏศิลป์ไทยให้แก่เด็กช่วงชั้นที่ ๑ จุดประสงค์ของการสอน            ๑.  อธิบายประวัติความเป็นมา การแต่งกา...
หลักการสอนนาฏศิลป์ไทยให้แก่เด็กในช่วงชั้นที่๒
in natasin by rochana, 4 years ago
แผนการสอนรายคาบ เรื่อง หลักการสอนนาฏศิลป์ไทยให้แก่เด็กช่วงชั้นที่  ๒ จุดประสงค์การสอน            ๑.  อธิบายประวัติความเป็นมาของเพลงสีนวล ...
หลักการสอนนาฏศิลป์ไทยให้แก่เด็กในช่วงชั้นที่๓
in natasin by rochana, 4 years ago
แผนการสอนรายคาบ  เรื่อง หลักการสอนนาฏศิลป์ไทยให้แก่เด็กช่วงชั้นที่  ๓  จุดประสงค์ของการสอน             ๑.  อธิบายประวัติคว...
หลักการสอนนาฏศิลป์ไทยให้แก่เด็กช่วงช่วงชั้นที่๓...กฤดาภินิหาร
in natasin by rochana, 4 years ago
ระบำกฤดาภินิหาร ลำดับขั้นตอนการสอน            ๑.  ขั้นนำเข้าสู่บทเรียน             &nbs...