Tags

44 entries about นาฏศิลป์.

การฝึกหัดนาฏศิลป์ไทยเบื้องต้น
in natasin by rochana, 4.6 years ago
การฝึกหัดนาฏศิลป์ไทยเบื้องต้น             ในการฝึกหัดนาฏศิลป์ไทยเบื้องต้นนั้น  ผู้เรียนควรจะเริ่มจากการฝึกดัดมือ  ดัดแขน  ตั้งวง ...
การเคลื่อนไหวท่าทางตามแบบนาฏศิลป์ไทย
in natasin by rochana, 4.6 years ago
การเคลื่อนไหวท่าทางตามแบบนาฏศิลป์ไทย             การเคลื่อนไหวท่าทางตามแบบนาฏศิลป์ไทย คือ การเคลื่อนไหวท่าทางเลียนแบบท่าทางธรรมชาติเพื่อบ่งบอกคว...
การฝึกหัดเพลงช้า เพลงเร็ว (ตัวพระและตัวนาง)
in natasin by rochana, 4.6 years ago
แผนการสอนรายคาบ  เรื่อง  การฝึกหัดเพลงช้า เพลงเร็ว  ( ตัวพระตัวนาง ) ลำดับขั้นการสอน             ๑.  ขั้นนำเข้าสู่บทเรียน&...
การสอนนาฏศิลป์ไทยให้แก่เด็กปฐมวัย
in natasin by rochana, 4.6 years ago
แผนการสอนรายคาบ เรื่อง  การสอนนาฏศิลป์ไทยให้แก่เด็กปฐมวัย จุดประสงค์การสอน            ๑.  อธิบายหลักการสอนนาฏศิลป์ไทยให้แก่เด็กปฐมวัย &...
หลักการสอนนาฏศิลป์ไทยให้แก่เด็กในช่วงชั้นที่๑
in natasin by rochana, 4.6 years ago
แผนการสอนรายคาบ  เรื่อง หลักการสอนนาฏศิลป์ไทยให้แก่เด็กช่วงชั้นที่ ๑ จุดประสงค์ของการสอน            ๑.  อธิบายประวัติความเป็นมา การแต่งกา...
หลักการสอนนาฏศิลป์ไทยให้แก่เด็กในช่วงชั้นที่๒
in natasin by rochana, 4.6 years ago
แผนการสอนรายคาบ เรื่อง หลักการสอนนาฏศิลป์ไทยให้แก่เด็กช่วงชั้นที่  ๒ จุดประสงค์การสอน            ๑.  อธิบายประวัติความเป็นมาของเพลงสีนวล ...
หลักการสอนนาฏศิลป์ไทยให้แก่เด็กในช่วงชั้นที่๓
in natasin by rochana, 4.6 years ago
แผนการสอนรายคาบ  เรื่อง หลักการสอนนาฏศิลป์ไทยให้แก่เด็กช่วงชั้นที่  ๓  จุดประสงค์ของการสอน             ๑.  อธิบายประวัติคว...
หลักการสอนนาฏศิลป์ไทยให้แก่เด็กช่วงช่วงชั้นที่๓...กฤดาภินิหาร
in natasin by rochana, 4.6 years ago
ระบำกฤดาภินิหาร ลำดับขั้นตอนการสอน            ๑.  ขั้นนำเข้าสู่บทเรียน             &nbs...